Kwas octowy 90% cz.

1,00 

Dostawca: ChemiLab
Wzór sumaryczny: CH3COOH
M( g/mol): 60,05
CAS: 64-19-7
   
Wyczyść

Acetic acid solution 90%

Informacje handlowe

L.p. Naważka/ wielkość opakowania
1. 30 l
2. 2,5 l
3. 500 ml
4. 60 l
5. 3 l
6. 1 l
7. 5 l
8. 10 l
9. 20 l

Identyfikacja substancji i klasyfikacja zagrożeń

L.p. Nazwa Wartość
1. Wzór sumaryczny CH3COOH
2. M( g/mol) 60,05
3. CAS 64-19-7
4. H 226, 315, 319
5. P 280, 303+352, 305+351+338
6. RID/ADR 8, III
7. UN 2790

Właściwości fizyczne i chemiczne

L.p. Nazwa Wartość
1. Forma ciecz
2. Kolor bezbarwny
3. Zapach charakterystyczny, ostry kłujący
4. Temperatura topnienia °C brak danych
5. Temperatura wrzenia °C brak danych
6. Temperatura samozapłonu °C brak danych
7. Temperatura zapłonu °C brak danych
8. Granice wybuchowości dolna/ górna brak danych
9. Gęstość g/cm3 ok. 1,0661 (20°C)
10. Rozpuszczalność w wodzie rozpuszczalny
11. Rozpuszczalność w rozpuszczalnikach organicznych rozpuszcza się bez ograniczeń w alkoholu etylowym, eterze etylowym, benzenie; nie rozpuszcza się w dwusiarczku węgla
12. pH około 2,5 (20°C)
Shopping Cart