Kwas octowy 50% cz.d.a.

1,00 

Dostawca: ChemiLab
Wzór sumaryczny: CH3COOH
M( g/mol): 60,05
CAS: 64-19-7
   
Wyczyść

Acetic acid solution 50%

Informacje handlowe

L.p. Naważka/ wielkość opakowania
1. 1 l
2. 5 l
3. 10 l
4. 20 l
5. 30

Identyfikacja substancji i klasyfikacja zagrożeń

L.p. Nazwa Wartość
1. Wzór sumaryczny CH3COOH
2. M( g/mol) 60,05
3. CAS 64-19-7
4. H 226, 315, 319
5. P 280, 303+352, 305+351+338
6. RID/ADR 8, III
7. UN 2790

Właściwości fizyczne i chemiczne

L.p. Nazwa Wartość
1. Forma ciecz
2. Kolor bezbarwny
3. Zapach charakterystyczny, ostry. kłujący
4. Temperatura topnienia °C ok. -2,5
5. Temperatura wrzenia °C ok. 104
6. Temperatura samozapłonu °C 427
7. Temperatura zapłonu °C 40 (tygiel zamknięty)
8. Granice wybuchowości dolna/ górna 4% obj. / 19,9% obj.
9. Cisnienie pary 15,4 mbar (20°C)
10. Gęstość g/cm3 ok. 1,064 (20°C)
11. Rozpuszczalność w wodzie rozpuszczalny
12. Rozpuszczalność w rozpuszczalnikach organicznych rozpuszcza się bez ograniczeń w alkoholu etylowym, eterze etylowym, benzenie; nie rozpuszcza się w dwusiarczku węgla
13. pH około 2,5 (20°C)

Specyfikacja jakościowa produktu

L.p. Nazwa Wartość
1. Zawartość 50,0 ± 1,0 %
2. Żelazo (Fe) max. 0,0001 %
3. Metale ciężkie (j. Pb) max. 0,0001 %
4. Chlorki (Cl) max. 0,0002 %
5. Siarczany (SO4) max. 0,0003 %
6. Substancje redukujace KMnO4 max. 0,01%
7. Pozostałość po odparowaniu max. 0,002 %
8. Aldehydy max. 0,01%
9. Kwas mrówkowy max. 0,03 %
10. Próba na rozcieńczenie wodą wg przepisu
Shopping Cart