Kwas nadjodowy 10 %

1,00 

Dostawca: ChemiLab
Wzór sumaryczny: H5IO3
M( g/mol): 228,0
CAS: 10450-60-9
    
Wyczyść

Periodic acid solution 10%

Informacje handlowe

L.p. Naważka/ wielkość opakowania
1. 1 l
2. 5 l
3. 30 l

Identyfikacja substancji i klasyfikacja zagrożeń

L.p. Nazwa Wartość
1. Wzór sumaryczny H5IO3
2. M( g/mol) 228,0
3. CAS 10450-60-9
4. H 271, 314
5. P 210, 301+330+331, 305+351+338
6. RID/ADR 5.1, I
7. UN 3085

Właściwości fizyczne i chemiczne

L.p. Nazwa Wartość
1. Forma ciecz
2. Kolor bezbarwny
3. Zapach bez zapachu
4. Temperatura topnienia °C brak danych
5. Temperatura wrzenia °C brak danych
6. Temperatura samozapłonu °C nie dotyczy
7. Temperatura zapłonu °C nie dotyczy
8. Granice wybuchowości dolna/ górna nie dotyczy
9. Cisnienie pary brak danych
10. Rozpuszczalność w wodzie rozpuszczalny
11. Rozpuszczalność w rozpuszczalnikach organicznych etanol

Specyfikacja jakościowa produktu

L.p. Nazwa Wartość
1. Zawartość 10 ± 0,5 %
Shopping Cart