Kwas fosforowy roztwór mianowany 6 mol/l

1,00 

Dostawca: ChemiLab
Wzór sumaryczny: H3PO4
M( g/mol): 97,99
CAS: 7664-38-2
   
Wyczyść

Phosphoric acid 6M standard solution

Analiza miareczkowa polega na oznaczaniu składnika w roztworze badanym za pomocą roztworu odczynnika o znanym stężeniu. Roztwory mianowane są to roztwory o dokładnie znanym stężeniu, wyznaczonym poprzez nastawienie jego miana

Informacje handlowe

L.p. Naważka/ wielkość opakowania
1. 1 l
2. 100 ml
3. 250 ml
4. 500 ml

Identyfikacja substancji i klasyfikacja zagrożeń

L.p. Nazwa Wartość
1. Wzór sumaryczny H3PO4
2. M( g/mol) 97,99
3. CAS 7664-38-2
4. H 290, 314
5. P 280, 305+351+338, 301+330+331, 309, 310
6. RID/ADR 8, III
7. UN 1805

Właściwości fizyczne i chemiczne

L.p. Nazwa Wartość
1. Forma ciecz
2. Kolor bezbarwny
3. Zapach bez zapachu
4. Temperatura topnienia °C brak danych
5. Temperatura wrzenia °C brak danych
6. Temperatura samozapłonu °C nie dotyczy
7. Temperatura zapłonu °C nie dotyczy
8. Granice wybuchowości dolna/ górna nie dotyczy
9. Cisnienie pary brak danych
10. Gęstość g/cm3 około 1,296 (20°C)
11. Rozpuszczalność w wodzie rozpuszczalny
12. Rozpuszczalność w rozpuszczalnikach organicznych brak danych
13. pH <0,5 (20°C)

Specyfikacja jakościowa produktu

L.p. Nazwa Wartość
1. Wyznaczone miano 5,976 – 6,024 mol/l
Shopping Cart