Kwas fosforowy 75% cz.

1,00 

Dostawca: ChemiLab
Wzór sumaryczny: H3PO4
M( g/mol): 97,99
CAS: 7664-38-2
   
Wyczyść

Phosphoric acid solution 75%

Informacje handlowe

L.p. Naważka/ wielkość opakowania
1. 30 l
2. 60 l
3. 500 ml
4. 1 l
5. 2,5 l
6. 5 l
7. 10 l
8. 20 l

Identyfikacja substancji i klasyfikacja zagrożeń

L.p. Nazwa Wartość
1. Wzór sumaryczny H3PO4
2. M( g/mol) 97,99
3. CAS 7664-38-2
4. H 290, 314
5. P 280, 305+351+338, 301+330+331, 309, 310
6. RID/ADR 8, III
7. UN 1805

Właściwości fizyczne i chemiczne

L.p. Nazwa Wartość
1. Forma ciecz
2. Kolor bezbarwny
3. Zapach bez zapachu
4. Temperatura topnienia °C około 21
5. Temperatura wrzenia °C około 158
6. Temperatura samozapłonu °C nie dotyczy
7. Temperatura zapłonu °C nie dotyczy
8. Granice wybuchowości dolna/ górna nie dotyczy
9. Cisnienie pary 2,2 mbar (20°C)
10. Gęstość g/cm3 około 1,58 (20°C)
11. Rozpuszczalność w wodzie rozpuszczalny
12. Rozpuszczalność w rozpuszczalnikach organicznych brak danych
13. pH <0,5 (20°C)

Specyfikacja jakościowa produktu

L.p. Nazwa Wartość
1. Zawartość 75,0 ± 1,0 %
2. Żelazo (Fe) max. 0,0005 %
3. Metale ciężkie (j. Pb) max. 0,002 %
4. Chlorki (Cl) max. 0,001 %
5. Azotany (NO3) max. 0,001 %
6. Arsen (As) max. 0,0002 %
7. Siarczany (SO4) max. 0,01 %
8. Pozostałość po prażeniu max. 0,3 %
9. Gęstość (g/cm3, 20°C) 1,58
10. Substancje redukujące (j. H3PO3) max. 0,1 %
Shopping Cart