Kwas fosforowy 10% cz.d.a.

1,00 

Dostawca: ChemiLab
Wzór sumaryczny: H3PO4
M( g/mol): 97,99
CAS: 7664-38-2
   
Wyczyść

Phosphoric acid solution 10%

Informacje handlowe

L.p. Naważka/ wielkość opakowania
1. 1 l
2. 5 l

Identyfikacja substancji i klasyfikacja zagrożeń

L.p. Nazwa Wartość
1. Wzór sumaryczny H3PO4
2. M( g/mol) 97,99
3. CAS 7664-38-2
4. H 315, 319
5. P 280, 305+351+338
6. RID/ADR 8, III
7. UN 1805

Właściwości fizyczne i chemiczne

L.p. Nazwa Wartość
1. Forma ciecz
2. Kolor bezbarwny
3. Zapach bez zapachu
4. Temperatura topnienia °C brak danych
5. Temperatura wrzenia °C brak danych
6. Temperatura samozapłonu °C nie dotyczy
7. Temperatura zapłonu °C nie dotyczy
8. Granice wybuchowości dolna/ górna nie dotyczy
9. Cisnienie pary brak danych
10. Gęstość g/cm3 około 1,0532 (20°C)
11. Rozpuszczalność w wodzie rozpuszczalny
12. Rozpuszczalność w rozpuszczalnikach organicznych brak danych
13. pH <0,5 (20°C)

Specyfikacja jakościowa produktu

L.p. Nazwa Wartość
1. Zawartość 10,0 ± 0,5 %
2. Żelazo (Fe) max. 0,0001 %
3. Potas (K) max. 0,002 %
4. Sód (Na) max. 0,002 %
5. Wapń (Ca) max. 0,002 %
6. Ołów (Pb) max. 0,00005 %
7. Miedź (Cu) max. 0,00002 %
8. Chlorki (Cl) max. 0,0005 %
9. Azotany (NO3) max. 0,0006 %
10. Siarczany (SO4) max. 0,003 %
Shopping Cart