Kwas fenolodisulfonowy r-r 25% w H2SO4 cz.

1,00 

Dostawca: ChemiLab
Wzór sumaryczny: C6H6O7S2
M( g/mol): nie dotyczy
CAS: 96-77-5
   
Wyczyść

Phenol disulfonic acid solution 25% in sulfuric acid.

Informacje handlowe

L.p. Naważka/ wielkość opakowania
1. 500 ml
2. 1 l
3. 50 ml
4. 100 ml
5. 250 ml

Identyfikacja substancji i klasyfikacja zagrożeń

L.p. Nazwa Wartość
1. Wzór sumaryczny C6H6O7S2
2. M( g/mol) nie dotyczy
3. CAS 96-77-5
4. H 314
5. P 280, 305+351+338
6. RID/ADR 8, II
7. UN 2584

Właściwości fizyczne i chemiczne

L.p. Nazwa Wartość
1. Forma ciecz
2. Kolor zółtawa do brązowej
3. Zapach fenolowy
4. Temperatura topnienia °C brak danych
5. Temperatura wrzenia °C brak danych
6. Temperatura samozapłonu °C nie dotyczy
7. Temperatura zapłonu °C nie dotyczy
8. Granice wybuchowości dolna/ górna nie dotyczy
9. Cisnienie pary brak danych
10. Gęstość g/cm3 około 1,8 g/cm3
11. Rozpuszczalność w wodzie dowolna
12. Rozpuszczalność w rozpuszczalnikach organicznych brak danych
13. pH silnie kwaśne

Specyfikacja jakościowa produktu

L.p. Nazwa Wartość
1. Gęstość g/cm3 ~ 1,8
2. Czułość na jony azotanowe wg przepisu
Shopping Cart