Kwas borowy w roztworze 2%

1,00 

Dostawca: ChemiLab
Wzór sumaryczny: H3BO3
M( g/mol): 61,83
CAS: 10043-35-3
 
Wyczyść

Boric acid solution

Informacje handlowe

L.p. Naważka/ wielkość opakowania
1. 1 l
2. 2,5 l
3. 3 l
4. 5 l

Identyfikacja substancji i klasyfikacja zagrożeń

L.p. Nazwa Wartość
1. Wzór sumaryczny H3BO3
2. Synonimy kwas borny, kwas ortoborowy
3. M( g/mol) 61,83
4. CAS 10043-35-3
5. H nie dotyczy
6. P nie dotyczy
7. RID/ADR nie dotyczy
8. UN nie dotyczy

Właściwości fizyczne i chemiczne

L.p. Nazwa Wartość
1. Forma ciecz
2. Kolor bezbarwny
3. Zapach bez zapachu
4. Temperatura topnienia °C brak danych
5. Temperatura wrzenia °C brak danych
6. Temperatura samozapłonu °C nie dotyczy
7. Temperatura zapłonu °C nie dotyczy
8. Granice wybuchowości dolna/ górna nie dotyczy
9. Cisnienie pary brak danych
10. Gęstość g/cm3 nie dotyczy
11. Rozpuszczalność w wodzie rozpuszczalny
12. Rozpuszczalność w rozpuszczalnikach organicznych brak danych

Specyfikacja jakościowa produktu

L.p. Nazwa Wartość
1. Zawartość 2,0 ± 0,1 %
Shopping Cart