Ksylen ocz.

1,00 

Dostawca: ChemiLab
Wzór sumaryczny: C8H10
CAS: 1330-20-7
WE: 215-535-7
     
Wyczyść

Informacje handlowe

L.p. Naważka/ wielkość opakowania
1. 2.5 l
2. 3 l
3. 5 l
4. 10 l
5. 20 l
6. 30 l
7. 60 l
8. 200 l

Identyfikacja substancji i klasyfikacja zagrożeń

L.p. Nazwa Wartość
1. Wzór sumaryczny C8H10
2. Synonimy dwumetylobenzen, dimetylobenzen, etylotoluen, ksylol
3. M( g/mol) 106,17
4. CAS 1330-20-7
5. WE 215-535-7
6. H 226, 312, 315, 332
7. P 302+ 352
8. RID/ADR 3, III

Właściwości fizyczne i chemiczne

L.p. Nazwa Wartość
1. Forma ciecz
2. Kolor bezbarwny
3. Zapach przyjemny, charakterystyczny
4. Temperatura topnienia °C -25
5. Temperatura wrzenia °C 137-142
6. Temperatura samozapłonu °C 465
7. Temperatura zapłonu °C 24
8. Granice wybuchowości dolna/ górna 1,1%obj. /8,0%obj.
9. Cisnienie pary 8,7 mbar (20°C)
10. Gęstość g/cm3 0,86 (20°C)
11. Rozpuszczalność w wodzie bardzo słabo
12. Rozpuszczalność w rozpuszczalnikach organicznych alkohol etylowy, eter etylowy, dwusiarczek węgla
13. log P(o/w) 3,12- 3,2

Specyfikacja jakościowa produktu

L.p. Nazwa Wartość
1. Wygląd bezbarwna ciecz
2. Woda max. 0,05%
3. Pozostałośc po odparowaniu max. 0,003%
4. Odczyn wyciągu wodnego obojętny
5. Siarka całkowita (S) max. 0,0005%
6. Obecność tioksenu wg przepisu
7. Zabarwienie z H2SO4 wg przepisu
Shopping Cart