Ksylen cz.d.a.

Dostawca: ChemiLab
Wzór sumaryczny: C8H10
CAS: 1330-20-7
WE: 215-535-7
     

Tego produktu nie ma na stanie i jest niedostępny.

Informacje handlowe

L.p. Naważka/ wielkość opakowania
1. 100 ml
2. 50 ml
3. 30 l
4. 60 l
5. 200 l
6. 250 ml
7. 500 ml
8. 1 l
9. 2,5 l
10. 3 l
11. 5 l
12. 10 l
13. 20 l

Identyfikacja substancji i klasyfikacja zagrożeń

L.p. Nazwa Wartość
1. Wzór sumaryczny C8H10
2. Synonimy dwumetylobenzen, dimetylobenzen, etylotoluen, ksylol
3. M( g/mol) 106,17
4. CAS 1330-20-7
5. WE 215-535-7
6. H 226, 312, 315, 332
7. P 302+ 352
8. RID/ADR 3, III
9. UN 1307

Właściwości fizyczne i chemiczne

L.p. Nazwa Wartość
1. Forma ciecz
2. Kolor bezbarwny
3. Zapach przyjemny, charakterystyczny
4. Temperatura topnienia °C -25
5. Temperatura wrzenia °C 137-142
6. Temperatura samozapłonu °C 465
7. Temperatura zapłonu °C 24
8. Granice wybuchowości dolna/ górna 1,1%obj. /8,0%obj.
9. Cisnienie pary 8,7 mbar (20°C)
10. Gęstość g/cm3 0,86 (20°C)
11. Rozpuszczalność w wodzie bardzo słabo
12. Rozpuszczalność w rozpuszczalnikach organicznych alkohol etylowy, eter etylowy, dwusiarczek węgla
13. log P(o/w) 3,12- 3,2

Specyfikacja jakościowa produktu

L.p. Nazwa Wartość
1. Wygląd bezbarwna ciecz
2. Gęstość (20°C) 0,86- 0,866 g/cm3
3. Woda max. 0,02%
4. Odczyn wyciągu wodnego obojętny
5. Siarka całkowita (S) max. 0,0005%
6. Barwa max. 10 j. Hz
7. Benzen max. 0,01%
8. Zakres temperatury wrzenia 137-140 °C
9. Zawartość węglowodorów C8 min. 98,5%
10. Etylobenzen max. 25%
11. Toluen max. 0,1%
Shopping Cart