Kadmu węglan cz.

1,00 

Dostawca: ChemiLab
Wzór sumaryczny: CdCO3
M( g/mol): 172,41
CAS: 513-78-0
     
Wyczyść

Cadmium carbonate

Informacje handlowe

L.p. Naważka/ wielkość opakowania
1. 750g
2. 1kg
3. 25g
4. 50g
5. 100g
6. 250g
7. 500g

Identyfikacja substancji i klasyfikacja zagrożeń

L.p. Nazwa Wartość
1. Wzór sumaryczny CdCO3
2. Synonimy kadmowy węglan
3. M( g/mol) 172,41
4. CAS 513-78-0
5. H 301, 312, 332, 410
6. P 273, 302+352
7. RID/ADR 6.1, III
8. UN 2570

Właściwości fizyczne i chemiczne

L.p. Nazwa Wartość
1. Forma ciało stałe
2. Kolor brak danych
3. Zapach bez zapachu
4. Temperatura topnienia °C 357 (rozkład)
5. Temperatura wrzenia °C brak danych
6. Temperatura samozapłonu °C nie dotyczy
7. Temperatura zapłonu °C nie dotyczy
8. Granice wybuchowości dolna/ górna nie dotyczy
9. Cisnienie pary brak danych
10. Gęstość g/cm3 4,26 (w 20°C)
11. Rozpuszczalność w wodzie nierozpuszczalny
12. Rozpuszczalność w rozpuszczalnikach organicznych brak danych
13. Ciężar nasypowy około 600 kg/m3
14. pH nie dotyczy

Specyfikacja jakościowa produktu

L.p. Nazwa Wartość
1. Zawartość min. 97,0%
2. Żelazo (Fe) max. 0,01%
3. Ołów (Pb) max. 0,05%
4. Cynk (Zn) max. 0,01%
5. Substancje nierozpuszczalne w HCl max. 0,02%
6. Chlorki (Cl) max. 0,03%
7. Siarczany (SO4) max. 0,02%
8. Pozostałość po prażeniu 25,5- 27,5%
Shopping Cart