Kadmu siarczan hydrat cz.

1,00 

Dostawca: ChemiLab
Wzór sumaryczny: 3CdSO4 *8 H2O
M( g/mol): 769,51
CAS: 7790-84-3
     
Wyczyść

Cadmium sulfate hydrate

Informacje handlowe

L.p. Naważka/ wielkość opakowania
1. 1kg
2. 25g
3. 50g
4. 100g
5. 250g
6. 500g
7. 750g

Identyfikacja substancji i klasyfikacja zagrożeń

L.p. Nazwa Wartość
1. Wzór sumaryczny 3CdSO4 *8 H2O
2. Synonimy kadmowy siarczan uwodniony
3. M( g/mol) 769,51
4. CAS 7790-84-3
5. H 301, 330, 340, 350, 360FD, 372, 410
6. P 201, 273, 304+340, 309, 310
7. RID/ADR 6.1, III
8. UN 2570

Właściwości fizyczne i chemiczne

L.p. Nazwa Wartość
1. Forma ciało stałe
2. Kolor bezbarwny do bia ł ego
3. Zapach bez zapachu
4. Temperatura topnienia °C 41, rozkład termiczny > 80
5. Temperatura wrzenia °C
6. Temperatura samozapłonu °C substancja niepalna
7. Temperatura zapłonu °C substancja niepalna
8. Granice wybuchowości dolna/ górna pył nie tworzy mieszanin wybuchowych
9. Gęstość g/cm3 3,10 (20°C)
10. Rozpuszczalność w wodzie 1130 g/l (20°C)
11. Rozpuszczalność w rozpuszczalnikach organicznych słabo w alkoholu metylowym i etylowym
12. Ciężar nasypowy brak danych
13. pH 3,0 – 6,0 (50 g/l H2O, 20°C)

Specyfikacja jakościowa produktu

L.p. Nazwa Wartość
1. Zawartość min. 98,0%
2. Substancje nierozpuszczalne w wodzie max. 0,01%
3. Żelazo (Fe) max. 0,002%
4. Ołów (Pb) max. 0,02%
5. Cynk (Zn) max. 0,02%
6. Miedź (Cu) max. 0,005%
7. Wygląd zewnętrzny bezbarwne jednoskośne kryształy
8. Chlorki (Cl) max. 0,005%
9. Arsen (As) max. 0,0002%
10. Sód, potas, wapń (Na+K+Ca) max. 0,15%
11. Azot ogólny (N) max. 0,006%
Shopping Cart