Jod sublimowany krystaliczny cz.

1,00 

Dostawca: ChemiLab
Wzór sumaryczny: I2
M( g/mol): 253,81
CAS: 7553-56-2
   
Wyczyść

Iodine

Informacje handlowe

L.p. Naważka/ wielkość opakowania
1. 25g
2. 10g
3. 50g
4. 100g
5. 200g
6. 250g
7. 500g
8. 5kg
9. 10kg
10. 15kg
11. 20kg
12. 750g
13. 1kg
14. 2kg

Identyfikacja substancji i klasyfikacja zagrożeń

L.p. Nazwa Wartość
1. Wzór sumaryczny I2
2. M( g/mol) 253,81
3. CAS 7553-56-2
4. H 312, 332, 400
5. P 273, 302+352
6. RID/ADR nie dotyczy
7. UN nie dotyczy

Właściwości fizyczne i chemiczne

L.p. Nazwa Wartość
1. Forma ciało stałe
2. Kolor fioletowa o metalicznym połysku
3. Zapach ostry
4. Temperatura topnienia °C 113,5
5. Temperatura wrzenia °C 184
6. Temperatura samozapłonu °C nie dotyczy
7. Temperatura zapłonu °C nie dotyczy
8. Granice wybuchowości dolna/ górna nie dotyczy
9. Cisnienie pary 0,29 hPa (20°C)
10. Gęstość g/cm3 4,93 (20°C)
11. Rozpuszczalność w wodzie 0,3 g/l (20°C)
12. Rozpuszczalność w rozpuszczalnikach organicznych dobrze rozpuszcza się w wodnych roztworach jodowodoru i jodków, rozpuszcza się w rozpuszczalnikach organiczny
13. Ciężar nasypowy około 2100 kg/m3

Specyfikacja jakościowa produktu

L.p. Nazwa Wartość
1. Zawartość min. 99,5 %
2. Substancje nielotne max. 0,02 %
Shopping Cart