Jod roztwór mianowany 0,02mol/l

1,00 

Dostawca: ChemiLab
Wzór sumaryczny: I2
M( g/mol): 253,81
CAS: 7553-56-2
WE: 231-442-4
Wyczyść

Iodine standard solutions

Informacje handlowe

L.p. Naważka/ wielkość opakowania
1. 500ml
2. 1l

Identyfikacja substancji i klasyfikacja zagrożeń

L.p. Nazwa Wartość
1. Wzór sumaryczny I2
2. M( g/mol) 253,81
3. CAS 7553-56-2
4. WE 231-442-4
5. H nie dotyczy
6. P nie dotyczy
7. RID/ADR nie dotyczy
8. UN nie dotyczy

Właściwości fizyczne i chemiczne

L.p. Nazwa Wartość
1. Postać- stan fizyczny ciecz
2. Kolor czerwono-brązowy
3. Zapach brak danych
4. Temperatura topnienia °C brak danych
5. Temperatura wrzenia °C brak danych
6. Temperatura samozapłonu °C brak danych
7. Temperatura zapłonu °C brak danych
8. Granice wybuchowości dolna górna brak danych
9. Cisnienie pary brak danych
10. Gęstość g/cm3 brak danych
11. Rozpuszczalność w wodzie rozpuszczalny
12. Rozpuszczalność w rozpuszczalnikach organicznych brak danych
13. pH brak danych

Specyfikacja jakościowa produktu

L.p. Nazwa Wartość
1. Wyznaczone miano 0,01992 – 0,02008 mol/l
Shopping Cart