Izopropyloaceton cz.

1,00 

Dostawca: ChemiLab
Wzór sumaryczny: C6H12O
CAS: 108-10-1
WE: 203-550-1
    
Wyczyść

4-Methyl-2-pentanone

Informacje handlowe

L.p. Naważka/ wielkość opakowania
1. 250ml
2. 500ml
3. 1l
4. 2,5l
5. 3l
6. 5l
7. 10l
8. 20l

Identyfikacja substancji i klasyfikacja zagrożeń

L.p. Nazwa Wartość
1. Wzór sumaryczny C6H12O
2. Synonimy metyloizobutyloketon, 4-metylopentan-2-on, keton izobutylowo-metylo wy, hekson, 4-metylopentanon-2
3. M( g/mol) 100,16
4. CAS 108-10-1
5. WE 203-550-1
6. H 225, 319, 332, 335, EUH066
7. P 210, 304+340, 305+351+338
8. RID/ADR 3, II
9. UN 1262

Właściwości fizyczne i chemiczne

L.p. Nazwa Wartość
1. Forma ciecz
2. Kolor bezbarwna
3. Zapach silny, ketonowy
4. Temperatura topnienia °C -84,7
5. Temperatura wrzenia °C 116
6. Temperatura samozapłonu °C 475
7. Temperatura zapłonu °C 14
8. Granice wybuchowości dolna/ górna 1,2 % obj./8,0 % obj.
9. Lepkość w temperaturze 25°C 0,542 mPa·s
10. Cisnienie pary 21,33 hPa (20°C)
11. Gęstość g/cm3 0,80 (20°C)
12. Rozpuszczalność w wodzie 17 g/l (20°C)
13. Rozpuszczalność w rozpuszczalnikach organicznych rozpuszczalny w wielu rozpuszczalnikach organicznych

Specyfikacja jakościowa produktu

L.p. Nazwa Wartość
1. Zawartość min. 99,0 %
2. Gęstość (20°C) 0,8 – 0,803 g/cm3
3. Woda max. 0,2 %
4. Pozostałośc po odparowaniu max. 0,005 %
5. Wolne kwasy ( j.CH3COOH) max. 0,02 %
6. Barwa max. 15 j.Hz
Shopping Cart