Izooktan do GC do analizy pestycydów

1,00 

Dostawca: ChemiLab
Wzór sumaryczny: C8H18
M( g/mol): 114,26
CAS: 540-84-1
       
Wyczyść

Isooctane , 2,2,4-Trimethylpentane

Informacje handlowe

L.p. Naważka/ wielkość opakowania
1. 1l
2. 2,5l
3. 500ml

Identyfikacja substancji i klasyfikacja zagrożeń

L.p. Nazwa Wartość
1. Wzór sumaryczny C8H18
2. Synonimy 2,2,4-trimetylopentan
3. M( g/mol) 114,26
4. CAS 540-84-1
5. H 225, 304, 315, 336, 410
6. P 210, 240, 273, 301+310, 33, 403+235
7. RID/ADR 3, II
8. UN 1262

Właściwości fizyczne i chemiczne

L.p. Nazwa Wartość
1. Forma ciecz
2. Kolor bezbarwny
3. Zapach praktycznie bezwonna
4. Temperatura topnienia °C -107
5. Temperatura wrzenia °C 99
6. Temperatura samozapłonu °C 410
7. Temperatura zapłonu °C -12
8. Granice wybuchowości dolna/ górna 1% obj./6% obj.
9. Lepkość w temperaturze 20°C 0,50 mPa·s
10. Cisnienie pary 54,12 hPa (21°C)
11. Gęstość g/cm3 0,69 (20°C)
12. Rozpuszczalność w wodzie nie rozpuszcza się
13. Rozpuszczalność w rozpuszczalnikach organicznych rozpuszcza się w benzenie, eterze etylowym; słabo rozpuszcza się w etanolu

Specyfikacja jakościowa produktu

L.p. Nazwa Wartość
1. Zawartość min. 99,5 %
2. Pozostałość po odparowaniu 0,0005 %
3. Kwasowość 0,0005 meq/g
4. Woda (KF) 0,02%
Shopping Cart