Izooktan cz.d.a.

1,00 

Dostawca: ChemiLab
Wzór sumaryczny: C8H18
M( g/mol): 114,26
CAS: 540-84-1
       
Wyczyść

Isooctane, 2,2,4-Trimethylpentane

Informacje handlowe

L.p. Naważka/ wielkość opakowania
1. 50ml
2. 100ml
3. 250ml
4. 500ml
5. 1l
6. 2,5l
7. 3l
8. 5l
9. 10l
10. 20l
11. 30l

Identyfikacja substancji i klasyfikacja zagrożeń

L.p. Nazwa Wartość
1. Wzór sumaryczny C8H18
2. Synonimy 2,2,4-trimetylopentan
3. M( g/mol) 114,26
4. CAS 540-84-1
5. H 225, 304, 315, 336, 410
6. P 210, 240, 273, 301+310, 33, 403+235
7. RID/ADR 3, II
8. UN 1262

Właściwości fizyczne i chemiczne

L.p. Nazwa Wartość
1. Forma ciecz
2. Kolor bezbarwny
3. Zapach praktycznie bezwonna
4. Temperatura topnienia °C -107
5. Temperatura wrzenia °C 99
6. Temperatura samozapłonu °C 410
7. Temperatura zapłonu °C -12
8. Granice wybuchowości dolna/ górna 1% obj./6% obj.
9. Lepkość w temperaturze 20°C 0,50 mPa·s
10. Cisnienie pary 54,12 hPa (21°C)
11. Gęstość g/cm3 0,69 (20°C)
12. Rozpuszczalność w wodzie nie rozpuszcza się
13. Rozpuszczalność w rozpuszczalnikach organicznych rozpuszcza się w benzenie, eterze etylowym; słabo rozpuszcza się w etanolu

Specyfikacja jakościowa produktu

L.p. Nazwa Wartość
1. Zawartość min. 99,0 %
2. Żelazo (Fe) max. 0,00005 %
3. Wapń (Ca) max. 0,0005 %
4. Ołów (Pb) max. 0,000005 %
5. Kadm (Cd) max. 0,0003 %
6. Cynk (Zn) max. 0,0005 %
7. Magnez (Mg) max. 0,0005 %
8. Miedź (Cu) max. 0,000005 %
9. Mangan (Mn) max. 0,0005 %
10. Wolny kwas (CH3COOH) max. 0,001 %
11. Woda max. 0,05 %
12. Glin (Al) max. 0,0005 %
13. Nikiel (Ni) max. 0,000005 %
14. Kobalt (Co) max. 0,000005 %
15. Pozostałość po odparowaniu max. 0,002 %
16. Bar (Ba) max. 0,0005 %
Shopping Cart