Izobutylowy alkohol cz.d.a.

1,00 

Dostawca: ChemiLab
Wzór sumaryczny: (CH3)2CHCH2OH
M( g/mol): 74,12
CAS: 78-83-1
    
Wyczyść

Isobutyl alcohol

Informacje handlowe

L.p. Naważka/ wielkość opakowania
1. 250ml
2. 500ml
3. 1l
4. 2,5l
5. 3l
6. 5l
7. 10l
8. 20l
9. 30l
10. 60l
11. 100ml

Identyfikacja substancji i klasyfikacja zagrożeń

L.p. Nazwa Wartość
1. Wzór sumaryczny (CH3)2CHCH2OH
2. Synonimy alkohol izobutylowy, izobutanol, 2-metylopropan-1-ol, 2-metylopropanol-1
3. M( g/mol) 74,12
4. CAS 78-83-1
5. H 226, 315, 318, 335, 336
6. P 210, 302+352, 304+340, 305+351+338
7. RID/ADR 3, III
8. UN 1212

Właściwości fizyczne i chemiczne

L.p. Nazwa Wartość
1. Forma ciecz
2. Kolor bezbarwna
3. Zapach kterystyczny, dusz ą cy
4. Temperatura topnienia °C -108
5. Temperatura wrzenia °C 108
6. Temperatura samozapłonu °C 430
7. Temperatura zapłonu °C 28
8. Granice wybuchowości dolna/ górna 1,7% obj./10,9% obj.
9. Lepkość w temperaturze 20°C 4,0 mPa·s
10. Cisnienie pary 12 hPa (20°C)
11. Gęstość g/cm3 0,802 (20°C)
12. Rozpuszczalność w wodzie 85 g/l (20°C)
13. Rozpuszczalność w rozpuszczalnikach organicznych rozpuszcza się w alkoholu etylowym, eterze etylowym, acetonie, dwumetylosulfotlenku
14. log P(w/o) 0,65/0,83

Specyfikacja jakościowa produktu

L.p. Nazwa Wartość
1. Zawartość min. 99,0 %
2. Wygląd zewnętrzny bezbarwna, klarowna ciecz
3. Woda max. 0,1 %
4. Gęstość (g/cm3, 20°C) 0,801 – 0,802
5. Pozostałość po odparowaniu max. 0,0005 %
Shopping Cart