Izoamylowy octan cz.

1,00 

Dostawca: ChemiLab
Wzór sumaryczny: C7H14O2
M( g/mol): 130,19
CAS: 123-92-2
 
Wyczyść

Isoamyl acetate

Informacje handlowe

L.p. Naważka/ wielkość opakowania
1. 20l
2. 250ml
3. 500ml
4. 1l
5. 2,5l
6. 3l
7. 5l
8. 10l

Identyfikacja substancji i klasyfikacja zagrożeń

L.p. Nazwa Wartość
1. Wzór sumaryczny C7H14O2
2. Synonimy octan izopentylu, octan izoamylu, octan 3-metylo-1-butanolu
3. M( g/mol) 130,19
4. CAS 123-92-2
5. H 226, EUH066
6. P 210
7. RID/ADR 3, III
8. UN 3272

Właściwości fizyczne i chemiczne

L.p. Nazwa Wartość
1. Forma ciecz
2. Kolor bezbarwna
3. Zapach bananowo-gruszkowy
4. Temperatura topnienia °C -78,5
5. Temperatura wrzenia °C 138-142
6. Temperatura samozapłonu °C 380
7. Temperatura zapłonu °C 25
8. Granice wybuchowości dolna/ górna 1% obj./10% obj.
9. Lepkość w temperaturze 20°C 0,80 mPa·s
10. Cisnienie pary 5 hPa (20°C)
11. Gęstość g/cm3 0,87 (20°C)
12. Rozpuszczalność w wodzie 2,12 g/l H2O (20°C)
13. Rozpuszczalność w rozpuszczalnikach organicznych eter etylowy, alkohol etylowy, benzen, chloroform, lodowaty kwas octowy

Specyfikacja jakościowa produktu

L.p. Nazwa Wartość
1. Zawartość min. 98,0 %
2. Wolny kwas (CH3COOH) max. 0,02 %
3. Gęstość (g/cm3, 20°C) 0,870 – 0,874
4. Substancje nielotne max. 0,005 %
5. Woda (KF) max. 0,5%
Shopping Cart