Izoamylowy alkohol I-rz cz.

1,00 

Dostawca: ChemiLab
Wzór sumaryczny: C5H12O
M( g/mol): 88,15
CAS: 123-51-3
   
Wyczyść

Isoamyl alcohol

Informacje handlowe

L.p. Naważka/ wielkość opakowania
1. 100ml
2. 250ml
3. 500ml
4. 1l
5. 2,5l
6. 3l
7. 5l
8. 10l
9. 20l
10. 30l
11. 60l

Identyfikacja substancji i klasyfikacja zagrożeń

L.p. Nazwa Wartość
1. Wzór sumaryczny C5H12O
2. Synonimy 3-metylobutan-1-ol, 3-metylo-1-butanol izopentanol
3. M( g/mol) 88,15
4. CAS 123-51-3
5. H 226, 332, 335, EUH066
6. P 210, 304+340
7. RID/ADR 3, III
8. UN 1105

Właściwości fizyczne i chemiczne

L.p. Nazwa Wartość
1. Forma ciecz
2. Kolor bezbarwny
3. Zapach charakterystyczny
4. Temperatura topnienia °C -117
5. Temperatura wrzenia °C 131-132
6. Temperatura samozapłonu °C 340
7. Temperatura zapłonu °C 43
8. Granice wybuchowości dolna/ górna 1,2 % obj./ 8 % obj.
9. Cisnienie pary 3 hPa (20°C)
10. Gęstość g/cm3 0,81-0,815 (20°C)
11. Rozpuszczalność w wodzie 25 g/l (20°C)
12. Rozpuszczalność w rozpuszczalnikach organicznych metanol, eter dietylowy
13. log P(o/w) 1,28
14. pH ok. 7 (25 g/l H2O, 20°C)

Specyfikacja jakościowa produktu

L.p. Nazwa Wartość
1. Zawartość min. 99,0 %
2. Wolny kwas (CH3COOH) max. 0,01 %
3. Gęstość (g/cm3, 20°C) 0,810 – 0,815
4. Pozostałość po odparowaniu max. 0,005 %
5. Woda (KF) max. 0,3%
6. Próba z H2SO4 wg przepisu
Shopping Cart