Hydroksyloaminy chlorowodorek cz.

1,00 

Dostawca: ChemiLab
Wzór sumaryczny: HONH3Cl
M( g/mol): 69,49
CAS: 5470-11-1
       
Wyczyść

Hydroxylamine hydrochloride

Informacje handlowe

L.p. Naważka/ wielkość opakowania
1. 50 g
2. 100 g
3. 250 g
4. 500 g
5. 750 g
6. 1 kg

Identyfikacja substancji i klasyfikacja zagrożeń

L.p. Nazwa Wartość
1. Wzór sumaryczny HONH3Cl
2. M( g/mol) 69,49
3. CAS 5470-11-1
4. H 290, 302, 315, 317, 319, 373, 400
5. P 273, 280, 302+352, 305+351+338
6. RID/ADR 8, II
7. UN 3259

Właściwości fizyczne i chemiczne

L.p. Nazwa Wartość
1. Forma ciało stałe
2. Kolor bezbarwny
3. Zapach słaby chloru
4. Temperatura topnienia °C 157
5. Temperatura wrzenia °C rozkład >150
6. Temperatura samozapłonu °C nie dotyczy
7. Temperatura zapłonu °C nie dotyczy
8. Granice wybuchowości dolna/ górna brak danych
9. Gęstość g/cm3 1,67 (20°C)
10. Rozpuszczalność w wodzie 830 g/l (20°C)
11. Rozpuszczalność w rozpuszczalnikach organicznych brak danych
12. Ciężar nasypowy okoł o 900 kg/m3
13. pH około 3 (100 g/l H2O, 20°C)

Specyfikacja jakościowa produktu

L.p. Nazwa Wartość
1. Zawartość min. 98,0 %
2. pH 2,5 – 3,5 (5%, 20 °C)
Shopping Cart