Hydroksyloaminy chlorowodorek 2%

1,00 

Dostawca: ChemiLab
Wzór sumaryczny: HONH3Cl
M( g/mol): 69,49
CAS: 5470-11-1
   
Wyczyść

Hydroxylamine hydrochloride

Informacje handlowe

L.p. Naważka/ wielkość opakowania
1. 250 ml
2. 500 ml
3. 1 l

Identyfikacja substancji i klasyfikacja zagrożeń

L.p. Nazwa Wartość
1. Wzór sumaryczny HONH3Cl
2. M( g/mol) 69,49
3. CAS 5470-11-1
4. H 317
5. P 280, 302+ 352
6. RID/ADR nie dotyczy
7. UN nie dotyczy

Właściwości fizyczne i chemiczne

L.p. Nazwa Wartość
1. Forma ciecz
2. Kolor bezbarwny
3. Zapach słaby chloru
4. Temperatura topnienia °C brak danych
5. Temperatura wrzenia °C brak danych
6. Temperatura samozapłonu °C nie dotyczy
7. Temperatura zapłonu °C nie dotyczy
8. Granice wybuchowości dolna/ górna brak danych
9. Gęstość g/cm3 brak danych
10. Rozpuszczalność w wodzie rozpuszczalny
11. Rozpuszczalność w rozpuszczalnikach organicznych brak danych
12. pH 2,5- 3,5

Specyfikacja jakościowa produktu

L.p. Nazwa Wartość
1. Zawartość 2,0% ± 0,1 %
Shopping Cart