Hydrazyny wodzian 40% cz.

1,00 

Dostawca: ChemiLab
Wzór sumaryczny: H4N2* H2O
M( g/mol): 50,06
CAS: 7803-57-8
           
Wyczyść

Hydrazine monohydrate

Informacje handlowe

L.p. Naważka/ wielkość opakowania
1. 1 l
2. 2,5 l
3. 3 l
4. 5 l
5. 10 l
6. 20 l
7. 30 l
8. 60 l

Identyfikacja substancji i klasyfikacja zagrożeń

L.p. Nazwa Wartość
1. Wzór sumaryczny H4N2* H2O
2. Synonimy wodzian dwuaminy
3. M( g/mol) 50,06
4. CAS 7803-57-8
5. H 226, 301, 311, 314, 317, 331, 350, 410
6. P 201, 273, 280, 301+330+331, 302+352, 304+340, 305+351+338
7. RID/ADR 8 (6.1), II
8. UN 2030

Właściwości fizyczne i chemiczne

L.p. Nazwa Wartość
1. Forma ciecz
2. Kolor żółtawy
3. Zapach amoniakalny
4. Temperatura topnienia °C od -32 do -62
5. Temperatura wrzenia °C 107-109
6. Temperatura samozapłonu °C brak danych
7. Temperatura zapłonu °C brak danych
8. Granice wybuchowości dolna/ górna 100%/ 4,7%
9. Cisnienie pary 15-20 mmHg (20°C)
10. Gęstość g/cm3 1,01 – 1,02 (20°C)
11. Rozpuszczalność w wodzie rozpuszczalny
12. Rozpuszczalność w rozpuszczalnikach organicznych etanol, słabo w eterze dietylowym
13. log P(o/w) -3,8
14. pH 10,6- 10,7 (1% wodny)
15. Współczynnik załamania światła (20°C) 1,43
16. Lepkość 1,50 mPa s (20°C)

Specyfikacja jakościowa produktu

L.p. Nazwa Wartość
1. Zawartość 38,0 – 42,0 %
2. Żelazo (Fe) max. 0,0001%
3. Sód (Na) max. 0,0001%
4. Wygląd zewnętrzny praktycznie bezbarwna ciecz
5. Chlorki (Cl) max. 0,0001%
6. Współczynnik załamania światła (20°C) 1,371 – 1,375
7. Siarczany (SO4) max. 0,0001%
8. Pozostałości nieorganiczne max. 0,002%
Shopping Cart