Heksan frakcja z nafty (szeroka frakcja)

1,00 

Dostawca: ChemiLab
Wzór sumaryczny: C6H14
CAS: nie dotyczy
WE: nie dotyczy
         
Wyczyść

Hexane, mixture of isomers

Informacje handlowe

L.p. Naważka/ wielkość opakowania
1. 100 ml
2. 250 ml
3. 500 ml
4. 1 l
5. 2,5 l
6. 3 l
7. 5 l
8. 10 l
9. 20 l
10. 30 l
11. 60 l
12. 200 l

Identyfikacja substancji i klasyfikacja zagrożeń

L.p. Nazwa Wartość
1. Wzór sumaryczny C6H14
2. Synonimy mieszanina izomerów zawierająca pow. 20% n-heksanu (CAS 110-54-3, Nr WE 203-777-6) i izomery (2 i 3 metylopentany, dimetylobutany i cykloheksan)
3. M( g/mol) 86,18
4. CAS nie dotyczy
5. WE nie dotyczy
6. H 225, 304, 315, 336, 361F, 373, 411
7. P 210, 240, 273, 301+ 33O+331, 302+352, 331, 403+235
8. RID/ADR 3, II
9. UN 1208

Właściwości fizyczne i chemiczne

L.p. Nazwa Wartość
1. Forma ciecz
2. Kolor bezbarwny
3. Zapach gazoliny
4. Temperatura topnienia °C -95
5. Temperatura wrzenia °C 67- 69
6. Temperatura samozapłonu °C 225
7. Temperatura zapłonu °C -21
8. Granice wybuchowości dolna/ górna 1,1% obj./ 7,5% obj.
9. Cisnienie pary 124 (20°C)
10. Gęstość g/cm3 0,66 (20°C)
11. Rozpuszczalność w wodzie rozpuszczalny
12. Rozpuszczalność w rozpuszczalnikach organicznych rozpuszcza si ę w alkoholu etylowym, eterze etylowym, chloroformie i w innych rozp. org

Specyfikacja jakościowa produktu

L.p. Nazwa Wartość
1. Woda max. 0,02%
2. Aromaty max. 0,01%
3. Liczba bromowa (g Br/100g produktu) max. 0,1
4. Gęstość 0,66- 0,7115 g/cm3 (15°C)
5. Zakres temperatury wrzenia 65- 80°C
Shopping Cart