Glinu potasu siarczan 12 hydrat cz.d.a.

1,00 

Dostawca: ChemiLab
Wzór sumaryczny: AlK(SO4)2*12H2O
M( g/mol): 474,39
CAS: 7784-24-9
Wyczyść

Aluminum potassium sulfate dodecahydrate

Informacje handlowe

L.p. Naważka/ wielkość opakowania
1. 25g
2. 50g
3. 100g
4. 250g
5. 500g
6. 750g
7. 1kg
8. 2kg
9. 3kg

Identyfikacja substancji i klasyfikacja zagrożeń

L.p. Nazwa Wartość
1. Wzór sumaryczny AlK(SO4)2*12H2O
2. Synonimy potasowo glinowy siarczan, ałun glinowo potasowy
3. M( g/mol) 474,39
4. CAS 7784-24-9
5. H nie dotyczy
6. P nie dotyczy
7. RID/ADR nie dotyczy
8. UN nie dotyczy

Właściwości fizyczne i chemiczne

L.p. Nazwa Wartość
1. Forma ciało stałe
2. Kolor biały
3. Zapach bez zapachu
4. Temperatura topnienia °C 92
5. Temperatura wrzenia °C rozkład >280
6. Temperatura samozapłonu °C nie dotyczy
7. Temperatura zapłonu °C nie dotyczy
8. Granice wybuchowości dolna/ górna nie dotyczy
9. Gęstość g/cm3 1,74 (20°C)
10. Rozpuszczalność w wodzie 139 g/l (20°C)
11. Rozpuszczalność w rozpuszczalnikach organicznych brak danych
12. Ciężar nasypowy około 900 kg/m3
13. pH ok. 3,0 -3,5 (20 g/l H2O, 20°C)

Specyfikacja jakościowa produktu

L.p. Nazwa Wartość
1. Zawartość min. 99,5 %
2. Substancje nierozpuszczalne w wodzie max. 0,005 %
3. Żelazo (Fe) max. 0,001 %
4. pH 3 – 3,5 (5%, 20°C)
5. Sód (Na) max. 0,02 %
6. Ołów (Pb) max. 0,0004 %
7. Kadm (Cd) max. 0,0003 %
8. Miedź (Cu) max. 0,0003 %
9. Wygląd zewnętrzny bezbarwny kryształ lub biały krystaliczny proszek
10. Chlorki (Cl) max. 0,0005 %
11. Arsen (As) max. 0,00005 %
12. Sole amonowe (NH4) max. 0,005 %
Shopping Cart