Glinu potasu siarczan 10%

1,00 

Dostawca: ChemiLab
Wzór sumaryczny: AlK(SO4)2
M( g/mol): 474,39
CAS: 10043-67-1
Wyczyść

Aluminum potassium sulfate solution 10%

Informacje handlowe

L.p. Naważka/ wielkość opakowania
1. 250ml
2. 500ml
3. 1l

Identyfikacja substancji i klasyfikacja zagrożeń

L.p. Nazwa Wartość
1. Wzór sumaryczny AlK(SO4)2
2. Synonimy potasowo glinowy siarczan, ałun glinowo potasowy
3. M( g/mol) 474,39
4. CAS 10043-67-1
5. H nie dotyczy
6. P nie dotyczy
7. RID/ADR nie dotyczy
8. UN nie dotyczy

Właściwości fizyczne i chemiczne

L.p. Nazwa Wartość
1. Forma ciecz
2. Kolor bezbarwny
3. Zapach bez zapachu
4. Temperatura topnienia °C brak danych
5. Temperatura wrzenia °C brak danych
6. Temperatura samozapłonu °C nie dotyczy
7. Temperatura zapłonu °C nie dotyczy
8. Granice wybuchowości dolna/ górna nie dotyczy
9. Gęstość g/cm3 brak danych
10. Rozpuszczalność w wodzie rozpuszczalny
11. Rozpuszczalność w rozpuszczalnikach organicznych brak danych
12. pH brak danych

Specyfikacja jakościowa produktu

L.p. Nazwa Wartość
1. Zawartość 10,0 %± 0,5 %
2. Żelazo (Fe) max. 0,001 %
3. Chlorki (Cl) max. 0,0005%
Shopping Cart