Glinu chlorek 6 hydrat cz.d.a.

1,00 

Dostawca: ChemiLab
Wzór sumaryczny: AlCl3*6H2O
M( g/mol): 241,45
CAS: 7784-13-6
 
Wyczyść

Aluminum chloride hexahydrate

Informacje handlowe

L.p. Naważka/ wielkość opakowania
1. 10g
2. 25g
3. 50g
4. 100g
5. 250g
6. 500g
7. 750g
8. 1kg

Identyfikacja substancji i klasyfikacja zagrożeń

L.p. Nazwa Wartość
1. Wzór sumaryczny AlCl3*6H2O
2. Synonimy chlorek glinowy sześciowodny
3. M( g/mol) 241,45
4. CAS 7784-13-6
5. H 315, 319
6. P 302*352, 305+351+338
7. RID/ADR nie dotyczy
8. UN nie dotyczy

Właściwości fizyczne i chemiczne

L.p. Nazwa Wartość
1. Forma ciało stałe
2. Kolor bezbarwny
3. Zapach bez zapachu
4. Temperatura topnienia °C 100
5. Temperatura wrzenia °C brak danych
6. Temperatura samozapłonu °C nie dotyczy
7. Temperatura zapłonu °C nie dotyczy
8. Granice wybuchowości dolna/ górna nie dotyczy
9. Cisnienie pary brak danych
10. Gęstość g/cm3 2,4 (20°C)
11. Rozpuszczalność w wodzie 1330 g/l (20°C)
12. Rozpuszczalność w rozpuszczalnikach organicznych alkohol etylowy absolutny, eter etylowy, czterochlorek węgla, chloroform, nitrobenzen
13. Ciężar nasypowy około 800 kg/m3
14. pH około 2,5 (50 g/l H2O, 20°C)

Specyfikacja jakościowa produktu

L.p. Nazwa Wartość
1. Zawartość min. 99,0%
2. Żelazo (Fe) max. 0,005%
3. pH 2,5÷3,5 (5%, 25°C)
4. Potas (K) max. 0,01%
5. Sód (Na) max. 0,05 %
6. Wapń (Ca) max. 0,01 %
7. Ołów (Pb) max. 0,005 %
8. Siarczany (SO4) max. 0,005 %
Shopping Cart