Glikol propylenowy ocz.

1,00 

Dostawca: ChemiLab
Wzór sumaryczny: C3H8O2
M( g/mol): 76,1
CAS: 57-55-6
Wyczyść

Propylene Glycol

Informacje handlowe

L.p. Naważka/ wielkość opakowania
1. 2,5l
2. 3l
3. 5l
4. 10l
5. 20l
6. 30l
7. 60l

Identyfikacja substancji i klasyfikacja zagrożeń

L.p. Nazwa Wartość
1. Wzór sumaryczny C3H8O2
2. Synonimy 1,2–propanodiol, 1,2–dihydroksypropan
3. M( g/mol) 76,1
4. CAS 57-55-6
5. H nie dotyczy
6. P nie dotyczy
7. RID/ADR nie dotyczy
8. UN nie dotyczy

Właściwości fizyczne i chemiczne

L.p. Nazwa Wartość
1. Forma ciecz
2. Kolor bezbarwny
3. Zapach charakterystyczny
4. Temperatura topnienia °C -59
5. Temperatura wrzenia °C 188 (powyżej – rozkład)
6. Temperatura samozapłonu °C 371
7. Temperatura zapłonu °C 99
8. Granice wybuchowości dolna/ górna 2,4% obj./17,4% obj.
9. Cisnienie pary 0,2 mbar (20°C)
10. Gęstość g/cm3 ok. 1,04 (20°C)
11. Rozpuszczalność w wodzie rozpuszczalny
12. Rozpuszczalność w rozpuszczalnikach organicznych brak danych
13. log P(o/w) brak danych
14. Ciężar nasypowy nie dotyczy
15. pH 6 – 8 (100 g/l H2O, 20°C

Specyfikacja jakościowa produktu

L.p. Nazwa Wartość
1. Zawartość min. 98,5 %
2. Wygląd zewnętrzny bezbarwna, klarowna, oleista ciecz
3. Pozostałość po prażeniu max. 0,01 %
4. Woda max. 0,5 %
5. Gęstość (g/cm3, 20°C) 1,035 – 1,04
Shopping Cart