Glikol etylenowy cz.d.a.

1,00 

Dostawca: ChemiLab
Wzór sumaryczny: C2H6O2
M( g/mol): 62,07
CAS: 107-21-1
Wyczyść

Ethylene glycol

Informacje handlowe

L.p. Naważka/ wielkość opakowania
1. 100ml
2. 250ml
3. 500ml
4. 1l
5. 2,5l
6. 3l
7. 5l
8. 10l
9. 20l
10. 30l
11. 60l

Identyfikacja substancji i klasyfikacja zagrożeń

L.p. Nazwa Wartość
1. Wzór sumaryczny C2H6O2
2. Synonimy etano-1,2-diol, 1,2-etanodiol, 1,2-dihydroksyetan
3. M( g/mol) 62,07
4. CAS 107-21-1
5. H 302
6. P nie dotyczy
7. RID/ADR nie dotyczy
8. UN nie dotyczy

Właściwości fizyczne i chemiczne

L.p. Nazwa Wartość
1. Forma oleista ciecz
2. Kolor bezbarwna
3. Zapach słodkawy
4. Temperatura topnienia °C -13
5. Temperatura wrzenia °C 197,6
6. Temperatura samozapłonu °C 410
7. Temperatura zapłonu °C 111-115
8. Granice wybuchowości dolna/ górna 3,2% obj./15,3% obj.
9. Lepkość w temperaturze 20°C 21 mPa·s
10. Cisnienie pary 0,07 mbar (20°C)
11. Gęstość g/cm3 ~1,114 (20°C)
12. Rozpuszczalność w wodzie nieograniczona
13. Rozpuszczalność w rozpuszczalnikach organicznych rozpuszcza się w alkoholach alifatycznych, aldehydach, ketonach, kwasie octowym, pirydynie; trudno rozpuszcza się w eterze, benzenie i jego homologach, benzynie, olejach mineralnych, chlorowcopochodnych; nie rozpuszcza się w czterochlorku węgla

Specyfikacja jakościowa produktu

L.p. Nazwa Wartość
1. Zawartość min. 99 %
2. Żelazo (Fe) max. 0,00005 %
3. Metale ciężkie (j. Pb) max. 0,0001 %
4. Wygląd zewnętrzny bezbarwna, oleista ciecz
5. Chlorki (Cl) max. 0,0005 %
6. Wolny kwas (CH3COOH) max. 0,001 %
7. Siarczany (SO4) max. 0,002 %
8. Pozostałość po prażeniu max. 0,005 %
9. Woda max. 0,2 %
10. Gęstość (g/cm3, 20°C) 1,113 – 1,115
Shopping Cart