Glikol etylenowy 20% ocz.

1,00 

Dostawca: ChemiLab
Wzór sumaryczny: C2H6O2
M( g/mol): 62,07
CAS: 107-21-1
Wyczyść

Ethylene glycol solution

Informacje handlowe

L.p. Naważka/ wielkość opakowania
1. 2,5l
2. 3l
3. 5l
4. 10l
5. 20l
6. 30l
7. 60l

Identyfikacja substancji i klasyfikacja zagrożeń

L.p. Nazwa Wartość
1. Wzór sumaryczny C2H6O2
2. M( g/mol) 62,07
3. CAS 107-21-1
4. H nie dotyczy
5. P nie dotyczy
6. RID/ADR nie dotyczy
7. UN nie dotyczy

Właściwości fizyczne i chemiczne

L.p. Nazwa Wartość
1. Forma oleista ciecz
2. Kolor bezbarwna
3. Zapach prawie bez zapachu
4. Temperatura topnienia °C około -15
5. Temperatura wrzenia °C brak danych
6. Granice wybuchowości dolna/ górna nie dotyczy
7. Cisnienie pary brak danych
8. Gęstość g/cm3 1,0108 (20°C)
9. Rozpuszczalność w wodzie rozpuszczalny
10. Rozpuszczalność w rozpuszczalnikach organicznych rozpuszcza się w alkoholach alifatycznych, aldehydach, ketonach, kwasie octowym, pirydynie; trudno rozpuszcza się w eterze, benzenie i jego homologach, benzynie, olejach mineralnych, chlorowcopochodnych; nie rozpuszcza się w czterochlorku węgla
11. pH brak danych

Specyfikacja jakościowa produktu

L.p. Nazwa Wartość
1. Zawartość 20,0 ± 0,5 %
2. Wygląd zewnętrzny bezbarwna, oleista ciecz
3. Gęstość (g/cm3, 20°C) 1,024
Shopping Cart