Glikol dietylowy cz.

1,00 

Dostawca: ChemiLab
Wzór sumaryczny:C4H10O3
M( g/mol): 106,12
CAS: 111-46-6
Wyczyść

Diethylene glycol

Informacje handlowe

L.p. Naważka/ wielkość opakowania
1. 250ml
2. 500ml
3. 1l
4. 2,5l
5. 3l
6. 5l
7. 10l
8. 20l
9. 30l
10. 60l

Identyfikacja substancji i klasyfikacja zagrożeń

L.p. Nazwa Wartość
1. Wzór sumaryczny C4H10O3
2. Synonimy glikol dwuetylenowy, eter β-hydroksyetylowy, dwuglikol, 2,2-oksydietanol, 2,2’-oksybisetanol
3. M( g/mol) 106,12
4. CAS 111-46-6
5. H 302
6. P 301+312
7. RID/ADR nie dotyczy
8. UN nie dotyczy

Właściwości fizyczne i chemiczne

L.p. Nazwa Wartość
1. Forma syropowata ciecz
2. Kolor bezbarwna
3. Zapach bez zapachu
4. Temperatura topnienia °C 6,5
5. Temperatura wrzenia °C 244,8
6. Temperatura samozapłonu °C 225
7. Temperatura zapłonu °C 124
8. Granice wybuchowości dolna/ górna 2% obj./12% obj.
9. Lepkość w temperaturze 20°C 35,7 mPa·s
10. Cisnienie pary 0,03 hPa (20°C)
11. Gęstość g/cm3 1,12 (20°C)
12. Rozpuszczalność w wodzie miesza się bez ograniczeń
13. Rozpuszczalność w rozpuszczalnikach organicznych miesza się bez ograniczeń z alkoholami, glikolami, acetonem, pirydyną , dioksanem, kwasami organicznymi; nie rozpuszcza się w benzenie, toluenie, dwusiarczku węgla, czterochlorku węgla
14. log P(o/w) -1,98
15. pH 6 – 8 (200 g/l H2O)

Specyfikacja jakościowa produktu

L.p. Nazwa Wartość
1. Zawartość min. 98,0 %
2. Współczynnik załamania światła (20°C) 1,446 – 1,448
3. Woda max. 0,5 %
4. Gęstość (g/cm3, 20°C) 1,115 – 1,118
Shopping Cart