Glikol dietylowy cz.d.a.

1,00 

Dostawca: ChemiLab
Wzór sumaryczny: C4H10O3
M( g/mol): 106,12
CAS: 111-46-6
Wyczyść

Diethylene glycol

Informacje handlowe

L.p. Naważka/ wielkość opakowania
1. 50ml
2. 100ml
3. 250ml
4. 500ml
5. 1l
6. 2,5l
7. 3l
8. 5l
9. 10l
10. 20l
11. 30l
12. 60l

Identyfikacja substancji i klasyfikacja zagrożeń

L.p. Nazwa Wartość
1. Wzór sumaryczny C4H10O3
2. Synonimy glikol dwuetylenowy, eter β-hydroksyetylowy, dwuglikol, 2,2-oksydietanol, 2,2’-oksybisetanol
3. M( g/mol) 106,12
4. CAS 111-46-6
5. H 302
6. P 301+312
7. RID/ADR nie dotyczy
8. UN nie dotyczy

Właściwości fizyczne i chemiczne

L.p. Nazwa Wartość
1. Forma syropowata ciecz
2. Kolor bezbarwna
3. Zapach bez zapachu
4. Temperatura topnienia °C 6,5
5. Temperatura wrzenia °C 244,8
6. Temperatura samozapłonu °C 225
7. Temperatura zapłonu °C 124
8. Granice wybuchowości dolna/ górna 2% obj./12% obj.
9. Lepkość w temperaturze 20°C 35,7 mPa·s
10. Cisnienie pary 0,03 hPa (20°C)
11. Gęstość g/cm3 1,12 (20°C)
12. Rozpuszczalność w wodzie miesza się bez ograniczeń
13. Rozpuszczalność w rozpuszczalnikach organicznych miesza się bez ograniczeń z alkoholami, glikolami, acetonem, pirydyną , dioksanem, kwasami organicznymi; nie rozpuszcza się w benzenie, toluenie, dwusiarczku węgla, czterochlorku węgla
14. log P(o/w) -1,98
15. pH 6 – 8 (200 g/l H2O)

Specyfikacja jakościowa produktu

L.p. Nazwa Wartość
1. Zawartość min. 98,5 %
2. Metale ciężkie (j. Pb) max. 0,0001 %
3. Wolny kwas (CH3COOH) max. 0,001 %
4. Współczynnik załamania światła (20°C) 1,446 – 1,448
5. Pozostałość po prażeniu max. 0,003 %
6. Woda max. 0,2 %
7. Gęstość (g/cm3, 20°C) 1,116 – 1,118
Shopping Cart