Glicyna

1,00 

Dostawca: ChemiLab
Wzór sumaryczny: C2H5HO2
M( g/mol): 75,07
CAS: 56-40-6
Wyczyść

Aminokwasy

Informacje handlowe

L.p. Naważka/ wielkość opakowania
1. 100 g

Identyfikacja substancji i klasyfikacja zagrożeń

L.p. Nazwa Wartość
1. Wzór sumaryczny C2H5HO2
2. Synonimy glikokol
3. M( g/mol) 75,07
4. CAS 56-40-6
5. H nie dotyczy
6. P nie dotyczy
7. RID/ADR nie dotyczy
8. UN nie dotyczy

Właściwości fizyczne i chemiczne

L.p. Nazwa Wartość
1. Forma ciało stałe
2. Kolor biały do bezbarwnego
3. Zapach słaby
4. Temperatura topnienia °C 240, rozkład > 250
5. Temperatura wrzenia °C ni edotyczy
6. Temperatura samozapłonu °C brak danych
7. Temperatura zapłonu °C brak danych
8. Granice wybuchowości dolna/ górna brak danych
9. Cisnienie pary nie dotyczy
10. Gęstość g/cm3 1,607 (20°C)
11. Rozpuszczalność w wodzie około 225g/l (20°C)
12. Ciężar nasypowy około 1000 kg/m3
13. pH 5,9 -6,4 (50g/l H2O, 20°C)

Specyfikacja jakościowa produktu

L.p. Nazwa Wartość
1. Zawartość 98,5 – 101,0 %
2. Chlorki (Cl) max. 0,001%
3. Siarczany (SO4) max. 0,005%
Shopping Cart