Fuksyna zasadowa

1,00 

Dostawca: ChemiLab
Wzór sumaryczny: C20H20ClN3
M( g/mol): 337,85
CAS: 632-99-5
Wyczyść

Basic Fuchsin

Informacje handlowe

L.p. Naważka/ wielkość opakowania
1. 5g
2. 25g
3. 50g
4. 100g
5. 10g

Identyfikacja substancji i klasyfikacja zagrożeń

L.p. Nazwa Wartość
1. Wzór sumaryczny C20H20ClN3
2. Synonimy fuksyna, rozaniliny chlorek
3. M( g/mol) 337,85
4. CAS 632-99-5
5. H nie dotyczy
6. P nie dotyczy
7. RID/ADR nie dotyczy
8. UN nie dotyczy
9. WE 211-189-6

Właściwości fizyczne i chemiczne

L.p. Nazwa Wartość
1. Forma ciało stałe
2. Kolor zielony
3. Zapach prawie bez zapachu
4. pH około 5 – 6 (1 g/l H2O, 20°C)
5. Temperatura topnienia °C około 235 (rozkład)
6. Temperatura wrzenia °C nie dotyczy
7. Temperatura samozapłonu °C brak danych
8. Temperatura zapłonu °C brak danych
9. Ciśnienie pary (hPa) brak danych
10. Gęstość (g/cm3) brak danych
11. Rozpuszczalność w wodzie 4 g/l (25°C)
12. Rozpuszczalność w rozpuszczalnikach organicznych etanol – 30 g/l (25°C)
13. Ciężar nasypowy (kg/m3) około 500
14. Granice wybuchowości dolna/górna brak danych
Shopping Cart