Formaldehyd 10% cz.d.a.

1,00 

Dostawca: ChemiLab
Wzór sumaryczny: HCHO
M( g/mol): 30,03
CAS: 50-00-0
     
Wyczyść

Formaldehyde 10% solution

Informacje handlowe

L.p. Naważka/ wielkość opakowania
1. 500ml
2. 1l
3. 3l
4. 5l
5. 10l
6. 20l
7. 100ml
8. 250ml

Identyfikacja substancji i klasyfikacja zagrożeń

L.p. Nazwa Wartość
1. Wzór sumaryczny HCHO
2. M( g/mol) 30,03
3. CAS 50-00-0
4. H 301, 311, 315, 317, 319, 331, 335, 351
5. P 301+330+331, 302+352, 305+351+338, 309, 310
6. RID/ADR nie dotyczy
7. UN nie dotyczy

Właściwości fizyczne i chemiczne

L.p. Nazwa Wartość
1. Forma ciecz
2. Kolor bezbarwna
3. Zapach ostry
4. Temperatura topnienia °C brak danych
5. Temperatura wrzenia °C brak danych
6. Temperatura samozapłonu °C brak danych
7. Temperatura zapłonu °C brak danych
8. Granice wybuchowości dolna/ górna brak danych
9. Cisnienie pary brak danych
10. Gęstość g/cm3 ok. 1,026 (20°C)
11. Rozpuszczalność w wodzie rozpuszczalny
12. Rozpuszczalność w rozpuszczalnikach organicznych etanol, eter etylowy, metanol, n-butanol, n-propanol
13. pH brak danych

Specyfikacja jakościowa produktu

L.p. Nazwa Wartość
1. Zawartość 10,0 ± 0,5 %
2. Żelazo (Fe) max. 0,0001 %
3. Metale ciężkie (j. Pb) max. 0,0002 %
4. Wygląd zewnętrzny bezbarwna, klarowna ciecz
5. Chlorki (Cl) max. 0,0001 %
6. Siarczany (SO4) max. 0,002 %
7. Pozostałość po prażeniu max. 0,002 %
8. Gęstość (g/cm3, 20°C) ok. 1,026
9. Kwasy organiczne (j. HCOOH) max. 0,03 %
Shopping Cart