Fluoresceina 1% roztwór w etanolu

1,00 

Dostawca: ChemiLab
Wzór sumaryczny: C20H12O5/C2H5OH
M( g/mol): nie dotyczy
CAS: nie dotyczy
Wyczyść

Fluorescein solution in ethanol

Informacje handlowe

L.p. Naważka/ wielkość opakowania
1. 1l
2. 100ml
3. 250ml
4. 500ml

Identyfikacja substancji i klasyfikacja zagrożeń

L.p. Nazwa Wartość
1. Wzór sumaryczny C20H12O5/C2H5OH
2. Synonimy etanolowy roztwór fluoresceiny
3. M( g/mol) nie dotyczy
4. CAS nie dotyczy
5. H 225
6. P 210
7. RID/ADR 3, II
8. UN 1993
9. WE nie dotyczy

Właściwości fizyczne i chemiczne

L.p. Nazwa Wartość
1. Forma ciecz
2. Kolor żółto-brązowy
3. Zapach słaby charakterystyczny
4. pH brak danych
5. Temperatura topnienia °C brak danych
6. Temperatura wrzenia °C brak danych
7. Temperatura samozapłonu °C brak danych
8. Temperatura zapłonu °C brak danych
9. Gęstość (g/cm3) brak danych
10. Rozpuszczalność w wodzie rozpuszczalny
11. Rozpuszczalność w rozpuszczalnikach organicznych brak danych
12. Granice wybuchowości dolna/górna brak danych
Shopping Cart