Fenoloftaleina 2% w roztworze alkoholowym

1,00 

Dostawca: ChemiLab
Wzór sumaryczny: C20H14O4/C2H5OH
M( g/mol): nie dotyczy
CAS: nie dotyczy
   
Wyczyść

Phenolphthalein 2% solution in ethanol

Informacje handlowe

L.p. Naważka/ wielkość opakowania
1. 2,5l
2. 3l
3. 5l
4. 100ml
5. 250ml
6. 500ml
7. 1l

Identyfikacja substancji i klasyfikacja zagrożeń

L.p. Nazwa Wartość
1. Wzór sumaryczny C20H14O4/C2H5OH
2. Synonimy etanolowy roztwór fenoloftaleiny
3. M( g/mol) nie dotyczy
4. CAS nie dotyczy
5. H 226, 341, 350
6. P 201, 210, 233, 281, 308+313
7. RID/ADR 3, III
8. UN 1993
9. WE nie dotyczy

Właściwości fizyczne i chemiczne

L.p. Nazwa Wartość
1. Forma ciecz
2. Kolor bezbarwny
3. Zapach etanolu
4. pH brak danych
5. Temperatura topnienia °C brak danych
6. Temperatura wrzenia °C brak danych
7. Temperatura samozapłonu °C około 425
8. Temperatura zapłonu °C 23 (tygiel zamknięty)
9. Ciśnienie pary (hPa) brak danych
10. Gęstość (g/cm3) ok. 0,9 (20°C)
11. Rozpuszczalność w wodzie rozpuszczalna
12. Rozpuszczalność w rozpuszczalnikach organicznych rozpuszczalna

Specyfikacja jakościowa produktu

L.p. Nazwa Wartość
1. Czułość na zmianę pH wg przep.
2. Zawartość barwnika podstawowego 1,9 – 2,1 %
3. Barwa max . 90j. Hazena
4. Zmiana barwy w zakresie pH: bezbarwna 8
5. Zmiana barwy w zakresie pH: czerwonofioletowa 10
Shopping Cart