Fenol cz.

1,00 

Dostawca: ChemiLab
Wzór sumaryczny: C6H5OH
M( g/mol): 94,11
CAS: 108-95-2
       
Wyczyść

Informacje handlowe

L.p. Naważka/ wielkość opakowania
1. 75g
2. 100g
3. 250g
4. 500g
5. 750g
6. 800g
7. 1kg
8. 50g

Identyfikacja substancji i klasyfikacja zagrożeń

L.p. Nazwa Wartość
1. Wzór sumaryczny C6H5OH
2. Synonimy hydroksybenzen, kwas karbolowy
3. M( g/mol) 94,11
4. CAS 108-95-2
5. H 301, 311, 314, 331, 341, 373
6. P 280, 301+330+331, 305+351+338, 309, 310
7. RID/ADR 6.1, II
8. UN 1671

Właściwości fizyczne i chemiczne

L.p. Nazwa Wartość
1. Forma krystaliczne ciało stałe
2. Kolor bezbarwny( różowieje na powietrzu)
3. Zapach ostry, słodkawy
4. Temperatura topnienia °C 41°C
5. Temperatura wrzenia °C 180-182°C
6. Temperatura samozapłonu °C 605°C
7. Temperatura zapłonu °C 75°C
8. Granice wybuchowości dolna/ górna 0,3%obj./ 2,4% obj.
9. Cisnienie pary 0,2hPa
10. Gęstość g/cm3 1,07 (20°C
11. Rozpuszczalność w wodzie 7,6%
12. Rozpuszczalność w rozpuszczalnikach organicznych alkohol etylowy, eter etylowy, gliceryna, chloroform, benzen
13. pH ok. 5 (50g/l, H2O, 20°C)

Specyfikacja jakościowa produktu

L.p. Nazwa Wartość
1. Zawartość min. 98,0%
2. Pozostałość po odparowaniu max. 0,01%
3. Temperatura topnienia 38-42°C
Shopping Cart