Etylu octan cz.

1,00 

Dostawca: ChemiLab
Wzór sumaryczny: C4H8O2
CAS: 141-78-6
WE: 205-500-4
   
Wyczyść

Ethyl acetate

Informacje handlowe

Ethyl acetate

Identyfikacja substancji i klasyfikacja zagrożeń

L.p. Nazwa Wartość
1. Wzór sumaryczny C4H8O2
2. Synonimy ester etylowy kwasu octowego, ester octowy
3. M( g/mol) 88,11
4. CAS 141-78-6
5. WE 205-500-4
6. H 225, 319, 336, EUH066
7. P 210, 270, 305+351+338
8. RID/ADR 3, II
9. UN 1173

Właściwości fizyczne i chemiczne

L.p. Nazwa Wartość
1. Forma ciecz
2. Kolor bezbarwny
3. Zapach przyjemny (aromatyczny)
4. Temperatura topnienia °C -83
5. Temperatura wrzenia °C 77
6. Temperatura samozapłonu °C 460
7. Temperatura zapłonu °C -4
8. Granice wybuchowości dolna/ górna 2,2% obj./11,5% obj.
9. Lepkość w temperaturze 25°C 0,426 mPa·s
10. Cisnienie pary 97 hPa (20°C)
11. Gęstość g/cm3 0,90 (20°C)
12. Rozpuszczalność w wodzie 75 g/l (20°C)
13. Rozpuszczalność w rozpuszczalnikach organicznych rozpuszcza się bez ograniczeń w alkoholu etylowym, eterze etylowym, acetonie, chloroformie, olejach, miesza się z większością rozp. org.
14. pH brak danych

Specyfikacja jakościowa produktu

L.p. Nazwa Wartość
1. Zawartość min. 99,0 %
2. Gęstość (20°C) 0,898 – 0,901 g/cm3
3. Woda max. 0,1 %
4. Wolne kwasy ( j.CH3COOH) max. 0,01 %
5. Barwa max. 10 j. Hz
6. Substancje nielotne max. 0,005 %
7. Substancje organiczne obce wg przepisu
Shopping Cart