Etylowy alkohol 96% sp.cz.

1,00 

Dostawca: ChemiLab
Wzór sumaryczny: C2H5OH
CAS: 64-17-5
WE: 200-578-6
 
Wyczyść

Ethanol solution 96%

Informacje handlowe

L.p. Naważka/ wielkość opakowania
1. 500ml

Identyfikacja substancji i klasyfikacja zagrożeń

L.p. Nazwa Wartość
1. Wzór sumaryczny C2H5OH
2. Synonimy etanol, spirytus
3. M( g/mol) 46,07
4. CAS 64-17-5
5. WE 200-578-6
6. H 225
7. P 210
8. RID/ADR 3, II
9. UN 1170

Właściwości fizyczne i chemiczne

L.p. Nazwa Wartość
1. Forma ciecz
2. Kolor bezbarwna
3. Zapach charakterystyczny
4. Temperatura topnienia °C -117
5. Temperatura wrzenia °C 78
6. Temperatura samozapłonu °C 425
7. Temperatura zapłonu °C 12°C w zamknię tym tyglu, 18,3°C w otwartym tyglu
8. Granice wybuchowości dolna/ górna 3,3% obj./19% obj.
9. Lepkość w temperaturze 20°C 1,078 mPa·s
10. Cisnienie pary 60 hPa (20°C)
11. Gęstość g/cm3 ok. 0,808 (20°C)
12. Rozpuszczalność w wodzie nieograniczona
13. Rozpuszczalność w rozpuszczalnikach organicznych rozpuszcza się w większości rozpuszczalników organicznych
14. pH obojętne
15. log P(w/o) 0,82

Specyfikacja jakościowa produktu

L.p. Nazwa Wartość
1. Zawartość min. 96,0 %
2. Wygląd bezbarwna, klarowna ciecz
3. Gęstość (20°C) ok. 0,808 g/cm3
4. Kwasowość max. 0,0005 meq/g
5. Woda max. 0,2 %
6. Rozpuszczalność w H2O wg przepisu
7. Zasadowość max. 0,0002 meq/g
8. Metale ciężkie ( j.Pb) max. 0,0001 %
9. Pozostałośc po odparowaniu max. 0,001 %
10. Barwa max. 10j. Hz
11. Metanol max. 0,05%
12. Alkohole wyższe (j. alkohol amylowy) max. 0,01%
13. Czas odbarwienia roztworu KMnO4 min. 10 min.
14. Aldehydy (j. CH3CHO) max. 0,001%
15. 2-Propanol max. 0,01%
16. Aceton, 2-propanol wg przepisu
17. Próba z H2SO4 wg przepisu
18. Związki karbonylowe (j. CO) max. 0,003%
Shopping Cart