Etylowy alkohol 96% cz.

1,00 

Dostawca: ChemiLab
Wzór sumaryczny: C2H5OH
CAS: 64-17-5
WE: 200-578-6
 
Wyczyść

Ethanol solution 96%

Informacje handlowe

L.p. Naważka/ wielkość opakowania
1. 500ml
2. 100ml
3. 250ml
4. 1l
5. 5l
6. 10l

Identyfikacja substancji i klasyfikacja zagrożeń

L.p. Nazwa Wartość
1. Wzór sumaryczny C2H5OH
2. Synonimy etanol, spirytus
3. M( g/mol) 46,07
4. CAS 64-17-5
5. WE 200-578-6
6. H 225
7. P 210
8. RID/ADR 3, II
9. UN 1170

Właściwości fizyczne i chemiczne

L.p. Nazwa Wartość
1. Forma ciecz
2. Kolor bezbarwna
3. Zapach charakterystyczny
4. Temperatura topnienia °C -117
5. Temperatura wrzenia °C 78
6. Temperatura samozapłonu °C 425
7. Temperatura zapłonu °C 12°C w zamknię tym tyglu, 18,3°C w otwartym tyglu
8. Granice wybuchowości dolna/ górna 3,3% obj./19% obj.
9. Lepkość w temperaturze 20°C 1,078 mPa·s
10. Cisnienie pary 60 hPa (20°C)
11. Gęstość g/cm3 ok. 0,808 (20°C)
12. Rozpuszczalność w wodzie nieograniczona
13. Rozpuszczalność w rozpuszczalnikach organicznych rozpuszcza się w większości rozpuszczalników organicznych
14. pH obojętne
15. log P(w/o) 0,82

Specyfikacja jakościowa produktu

L.p. Nazwa Wartość
1. Zawartość min. 96,0 %
2. Wygląd bezbarwna, klarowna ciecz
3. Gęstość (20°C) ok. 0,808 g/cm3
4. Kwasowośc (j. CH3COOH) max. 0,003%
5. Metale ciężkie ( j.Pb) max. 0,0001 %
6. Pozostałośc po odparowaniu max. 0,001 %
7. Współczynnik załamania światła max. 1,364
8. Metanol max. 0,1%
9. Alkohole wyższe (j. alkohol amylowy) max. 0,001%
10. Czas odbarwienia roztworu KMnO4 min. 5 min.
11. Mieszalność z wodą wg przepisu
12. Próba na obecność furfurolu wg przepisu
13. Próba na obecność ketonów wg przepisu
14. Zanieczyszczenia organiczne max. 0,5%
15. Aldehydy (j. CH3CHO) max. 0,001%
Shopping Cart