Etylowy alkohol 96% cz. zgodny z FP

1,00 

Dostawca: ChemiLab
Wzór sumaryczny: C2H5OH
CAS: 64-17-5
WE: 200-578-6
 
Wyczyść

Ethanol solution 96%

Informacje handlowe

L.p. Naważka/ wielkość opakowania
1. 500ml
2. 100ml
3. 250ml
4. 1l

Identyfikacja substancji i klasyfikacja zagrożeń

L.p. Nazwa Wartość
1. Wzór sumaryczny C2H5OH
2. Synonimy etanol, spirytus
3. M( g/mol) 46,07
4. CAS 64-17-5
5. WE 200-578-6
6. H 225
7. P 210
8. RID/ADR 3, II
9. UN 1170

Właściwości fizyczne i chemiczne

L.p. Nazwa Wartość
1. Forma ciecz
2. Kolor bezbarwna
3. Zapach charakterystyczny
4. Temperatura topnienia °C -117
5. Temperatura wrzenia °C 78
6. Temperatura samozapłonu °C 425
7. Temperatura zapłonu °C 12°C w zamknię tym tyglu, 18,3°C w otwartym tyglu
8. Granice wybuchowości dolna/ górna 3,3% obj./19% obj.
9. Lepkość w temperaturze 20°C 1,078 mPa·s
10. Cisnienie pary 60 hPa (20°C)
11. Gęstość g/cm3 ok. 0,808 (20°C)
12. Rozpuszczalność w wodzie nieograniczona
13. Rozpuszczalność w rozpuszczalnikach organicznych rozpuszcza się w większości rozpuszczalników organicznych
14. pH obojętne
15. log P(w/o) 0,82

Specyfikacja jakościowa produktu

L.p. Nazwa Wartość
1. Zawartość min. 96,0 %
2. Wygląd bezbarwna, klarowna ciecz
3. Gęstość (20°C) ok. 0,808 g/cm3
4. Woda 3,1 – 4,9%
5. Kwasowośc (j. CH3COOH) max. 0,003%
6. Żelazo (Fe) max. 0,0001%
7. Metale ciężkie ( j.Pb) max. 0,0001 %
8. Pozostałośc po odparowaniu max. 0,001 %
9. Benzen max. 0,0002%
10. Próba na obecność ketonów wg przepisu
11. Aldehydy (j. CH3CHO) max. 0,001%
12. Alkohol metylowy (CH3OH) max. 0,1%
13. Alkohole wyższe (j. izobutanol) max. 0,001%
14. Furfurol wg przepisu
15. Zanieczyszczenie lotne (GC) wg przepisu
Shopping Cart