Etylowy alkohol 70% cz.

1,00 

Dostawca: ChemiLab
Wzór sumaryczny: C2H5OH
CAS: 64-17-5
WE: 200-578-6
 
Wyczyść

Ethanol solution 70%

Informacje handlowe

L.p. Naważka/ wielkość opakowania
1. 100ml
2. 500ml
3. 250ml
4. 1l

Identyfikacja substancji i klasyfikacja zagrożeń

L.p. Nazwa Wartość
1. Wzór sumaryczny C2H5OH
2. M( g/mol) 46,07
3. CAS 64-17-5
4. WE 200-578-6
5. H 226
6. P 210
7. RID/ADR 3, II
8. UN 1170

Właściwości fizyczne i chemiczne

L.p. Nazwa Wartość
1. Forma ciecz
2. Kolor bezbarwna
3. Zapach charakterystyczny
4. Temperatura topnienia °C brak danych
5. Temperatura wrzenia °C brak danych
6. Temperatura samozapłonu °C brak danych
7. Temperatura zapłonu °C brak danych
8. Granice wybuchowości dolna/ górna brak danych
9. Lepkość w temperaturze 20°C brak danych
10. Cisnienie pary brak danych
11. Gęstość g/cm3 ok. 0,885 (20°C)
12. Rozpuszczalność w wodzie nieograniczona
13. Rozpuszczalność w rozpuszczalnikach organicznych rozpuszcza się w większości rozpuszczalników organicznych
14. pH obojętne

Specyfikacja jakościowa produktu

L.p. Nazwa Wartość
1. Zawartość min. 70,0 % obj
2. Gęstość (20°C) ok. 0,885 g/cm3
3. Aldehydy max. 0,001 %
4. Metanol max. 0,1%
5. Zawrtość alkoholi wyższych max. 0,001%
Shopping Cart