Etylowy alkohol 0,1% cz.d.a.

1,00 

Dostawca: ChemiLab
Wzór sumaryczny: C2H5OH
CAS: 64-17-5
WE: 200-578-6
Wyczyść

Ethanol solution 0,05%

Informacje handlowe

L.p. Naważka/ wielkość opakowania
1. 500ml

Identyfikacja substancji i klasyfikacja zagrożeń

L.p. Nazwa Wartość
1. Wzór sumaryczny C2H5OH
2. M( g/mol) 46,07
3. CAS 64-17-5
4. WE 200-578-6
5. H nie dotyczy
6. P nie dotyczy
7. RID/ADR nie dotyczy
8. UN nie dotyczy

Właściwości fizyczne i chemiczne

L.p. Nazwa Wartość
1. Forma ciecz
2. Kolor bezbarwna
3. Zapach charakterystyczny
4. Temperatura topnienia °C brak danych
5. Temperatura wrzenia °C brak danych
6. Temperatura samozapłonu °C brak danych
7. Temperatura zapłonu °C brak danych
8. Granice wybuchowości dolna/ górna brak danych
9. Lepkość w temperaturze 20°C brak danych
10. Cisnienie pary brak danych
11. Gęstość g/cm3 brak danych
12. Rozpuszczalność w wodzie nieograniczona
13. Rozpuszczalność w rozpuszczalnikach organicznych rozpuszcza si ę w wi ę kszo ś ci rozpuszczalników organicznych
14. pH oboj ę tne

Specyfikacja jakościowa produktu

L.p. Nazwa Wartość
1. Zawartość ok. 0,1 %
Shopping Cart