Etylobenzen cz.d.a.

1,00 

Dostawca: ChemiLab
Wzór sumaryczny: 8 H10
CAS: 100-41-4
WE: 202-849-4
   
Wyczyść

Ethylbenzene

Informacje handlowe

L.p. Naważka/ wielkość opakowania
1. 100ml
2. 250ml
3. 500ml
4. 1l
5. 2,5l
6. 3l
7. 5l
8. 50ml

Identyfikacja substancji i klasyfikacja zagrożeń

L.p. Nazwa Wartość
1. Wzór sumaryczny 8 H10
2. Synonimy etylobenzen, fenyloetan
3. M( g/mol) 106,16
4. CAS 100-41-4
5. WE 202-849-4
6. H 225, 332
7. P 210
8. RID/ADR 3, II
9. UN 1175

Właściwości fizyczne i chemiczne

L.p. Nazwa Wartość
1. Forma ciecz
2. Kolor bezbarwny
3. Zapach aromatyczny
4. Temperatura topnienia °C -94,9
5. Temperatura wrzenia °C 136,2
6. Temperatura samozapłonu °C 432
7. Temperatura zapłonu °C 15
8. Granice wybuchowości dolna/ górna 1,0% obj./7,8% obj.
9. Lepkość w temperaturze 25°C 0,678 mPa·s
10. Cisnienie pary 9,3 hPa (20°C)
11. Gęstość g/cm3 0,87 (20°C)
12. Rozpuszczalność w wodzie 0,015% wag. (25°C)
13. Rozpuszczalność w rozpuszczalnikach organicznych rozpuszcza si ę w alkoholu etylowym, eterze etylowym, ciek ł ym dwutlenku siarki
14. log P(o/w) 3,15

Specyfikacja jakościowa produktu

L.p. Nazwa Wartość
1. Zawartość min. 99,9 %
2. Wygląd bezbarwna ciecz
3. Gęstość (20°C) 0,866 – 0,868 g/cm3
4. Pozostałośc po odparowaniu max 0,002%
5. Siarka całkowita (S) max. 0,0001 %
6. Barwa max. 10 j. Hz
7. Chlor aktywny (CI2) max. 0,0002%
Shopping Cart