Eter naftowy 60/90 cz.d.a.

1,00 

Dostawca: ChemiLab
M( g/mol): nie dotyczy
CAS: nie dotyczy
       
Wyczyść

Petroleum ether boiling range 60÷90\degC

Informacje handlowe

L.p. Naważka/ wielkość opakowania
1. 20l
2. 100ml
3. 250ml
4. 500ml
5. 1l
6. 2,5l
7. 3l
8. 5l

Identyfikacja substancji i klasyfikacja zagrożeń

L.p. Nazwa Wartość
1. M( g/mol) nie dotyczy
2. CAS nie dotyczy
3. H 225, 304, 319, 411
4. P 210, 240, 273, 331
5. RID/ADR 3, II
6. UN 3295

Właściwości fizyczne i chemiczne

L.p. Nazwa Wartość
1. Forma ciecz
2. Kolor bezbarwna
3. Zapach charakterystyczny
4. Temperatura topnienia °C < -20
5. Temperatura wrzenia °C 63-100
6. Temperatura samozapłonu °C >200
7. Temperatura zapłonu °C <-26
8. Granice wybuchowości dolna/ górna 1,1% obj./7,4% obj.
9. Cisnienie pary brak danych
10. Gęstość g/cm3 0,700 (20°C)
11. Rozpuszczalność w wodzie nierozpuszczalny
12. Rozpuszczalność w rozpuszczalnikach organicznych brak danych
13. pH brak danych

Specyfikacja jakościowa produktu

L.p. Nazwa Wartość
1. Pozostałość po odparowaniu max. 0,001%
2. Odczyn wyciągu wodnego obojętny
3. Zawartość węglowodorów aromatycznych max. 0,001%
4. Zakres temperatury wrzenia 60±90°C
Shopping Cart