Eter naftowy 40/60 do analizy pestycydów

1,00 

Dostawca: ChemiLab
M( g/mol): nie dotyczy
CAS: nie dotyczy
     
Wyczyść

Petroleum ether boiling range 40÷60\degC

Informacje handlowe

L.p. Naważka/ wielkość opakowania
1. 500ml
2. 1l
3. 2,5l

Identyfikacja substancji i klasyfikacja zagrożeń

L.p. Nazwa Wartość
1. M( g/mol) nie dotyczy
2. CAS nie dotyczy
3. WE nie dotyczy
4. H 205, 304, 411
5. P 210, 240, 273, 301+310, 331
6. RID/ADR 3, II
7. UN 3295

Właściwości fizyczne i chemiczne

L.p. Nazwa Wartość
1. Forma ciecz
2. Kolor brak danych
3. Zapach brak danych
4. Temperatura topnienia °C brak danych
5. Temperatura wrzenia °C brak danych
6. Temperatura samozapłonu °C brak danych
7. Temperatura zapłonu °C brak danych
8. Granice wybuchowości dolna/ górna brak danych
9. Cisnienie pary brak danych
10. Gęstość g/cm3 0,640 – 0,670
11. Rozpuszczalność w wodzie brak danych
12. Rozpuszczalność w rozpuszczalnikach organicznych brak danych
13. pH brak danych

Specyfikacja jakościowa produktu

L.p. Nazwa Wartość
1. Kwasowość max. 0,0005 meq/g
2. Pozostałośc po odparowaniu max. 0,0005%
3. Woda 0,02%
Shopping Cart