Eter naftowy 40/60 cz.

1,00 

Dostawca: ChemiLab
M( g/mol): nie dotyczy
CAS: nie dotyczy
     
Wyczyść

Petroleum ether boiling range 40÷60\degC

Informacje handlowe

L.p. Naważka/ wielkość opakowania
1. 100ml
2. 250ml
3. 500ml
4. 1l
5. 2,5l
6. 3l
7. 5l
8. 30l
9. 10l
10. 20l

Identyfikacja substancji i klasyfikacja zagrożeń

L.p. Nazwa Wartość
1. M( g/mol) nie dotyczy
2. CAS nie dotyczy
3. H 205, 304, 411
4. P 210, 240, 273, 301+310, 331
5. RID/ADR 3, II
6. UN 3295

Właściwości fizyczne i chemiczne

L.p. Nazwa Wartość
1. Forma ciecz
2. Kolor brak danych
3. Zapach brak danych
4. Temperatura topnienia °C brak danych
5. Temperatura wrzenia °C brak danych
6. Temperatura samozapłonu °C brak danych
7. Temperatura zapłonu °C brak danych
8. Granice wybuchowości dolna/ górna brak danych
9. Cisnienie pary brak danych
10. Gęstość g/cm3 0,640 – 0,670
11. Rozpuszczalność w wodzie brak danych
12. Rozpuszczalność w rozpuszczalnikach organicznych brak danych
13. pH brak danych

Specyfikacja jakościowa produktu

L.p. Nazwa Wartość
1. Gęstość (g/cm3, 20°C) 0,640 – 0,670
2. Pozostałość po odparowaniu max. 0,002%
3. Badanie na obecność siarki aktywnej wytrzymuje
4. Destylacja nie niżej 40 °C
5. Destylacja nie wyżej 60°C
6. Odczyn wyciągu wodnego obojętny
7. Próba na obecność substancji nielotnych wytrzymuje
8. Zawartość węglowodorów aromatycznych max. 0,002%
Shopping Cart