Eter dietylowy do chromatografii HPLC

1,00 

Dostawca: ChemiLab
Wzór sumaryczny: (C2H5)2O
M( g/mol): 74,12
CAS: 60-29-7
     
Wyczyść

Diethyl ether

Informacje handlowe

L.p. Naważka/ wielkość opakowania
1. 1l
2. 2,5l

Identyfikacja substancji i klasyfikacja zagrożeń

L.p. Nazwa Wartość
1. Wzór sumaryczny (C2H5)2O
2. Synonimy eter etylowy, eter dwuetylowy, etoksyetan, eter siarkowy
3. M( g/mol) 74,12
4. CAS 60-29-7
5. WE 200-467-2
6. H 224, 302, 336, EUH019, EUH066
7. P 210, 240, 403+235
8. RID/ADR 3, I
9. UN 1155

Właściwości fizyczne i chemiczne

L.p. Nazwa Wartość
1. Forma ciecz
2. Kolor bezbarwna
3. Zapach charakterystyczny
4. Temperatura topnienia °C -118
5. Temperatura wrzenia °C 34,6
6. Temperatura samozapłonu °C 180
7. Temperatura zapłonu °C -40
8. Granice wybuchowości dolna/ górna 1,7% obj./49% obj.
9. Lepkość w temperaturze 20°C 0,242 mPa·s
10. Cisnienie pary 587 mbar (20°C)
11. Gęstość g/cm3 0,71 (20°C)
12. Rozpuszczalność w wodzie 69 g/l (20°C)
13. Rozpuszczalność w rozpuszczalnikach organicznych rozpuszcza się w chloroformie, alkoholu etylowym, benzenie, stężonym kwasie siarkowym, benzenie

Specyfikacja jakościowa produktu

L.p. Nazwa Wartość
1. Kwasowość max. 0,0005 meq/g
2. Pozostałośc po odparowaniu max. 0,0005 %
3. Woda max. 0,02 %
4. UV transmisja (kuweta 1cm) 250 nm min. 80 %
5. UV transmisja (kuweta 1cm) 230 nm min. 50 %
6. UV transmisja (kuweta 1cm) 280 nm min. 95 %
7. UV transmisja (kuweta 1cm) 260nm min. 90 %
8. UV transmisja (kuweta 1cm) 300 nm min. 99 %
9. Zawartość (GC) min. 99,5%
10. Stabilizator (BHT) ~5 ppm
Shopping Cart