Eozyna 0,1% w etanolu

1,00 

Dostawca: ChemiLab
Wzór sumaryczny: C20H8Br4O5/C2H5OH
M( g/mol): nie dotyczy
CAS: nie dotyczy
 
Wyczyść

Eosin Y solution in ethanol

Informacje handlowe

L.p. Naważka/ wielkość opakowania
1. 100ml
2. 250ml
3. 500ml
4. 1l

Identyfikacja substancji i klasyfikacja zagrożeń

L.p. Nazwa Wartość
1. Wzór sumaryczny C20H8Br4O5/C2H5OH
2. M( g/mol) nie dotyczy
3. CAS nie dotyczy
4. H 225
5. P 210
6. RID/ADR 3, II
7. UN 1170
8. WE nie dotyczy

Właściwości fizyczne i chemiczne

L.p. Nazwa Wartość
1. Forma ciecz
2. Kolor brak danych
3. Zapach etanolu
4. pH brak danych
5. Temperatura topnienia °C brak danych
6. Temperatura wrzenia °C brak danych
7. Temperatura samozapłonu °C ok. 425=°C (etanol)
8. Temperatura zapłonu °C 23°C (etanol)
9. Ciśnienie pary (hPa) brak danych
10. Gęstość (g/cm3) brak danych
11. Rozpuszczalność w wodzie rozpuszczalny
12. Rozpuszczalność w rozpuszczalnikach organicznych rozpuszczalny

Specyfikacja jakościowa produktu

L.p. Nazwa Wartość
1. Zawartość barwnika podstawowego ok. 1 g/l
Shopping Cart